Пиърсън Лонгман България

Образователна онлайн платформа и електронни издания

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ

МЕЖДУ С.А.Н. ПРО ООД И КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Тези условия представляват Споразумение между вас и С.А.Н. ПРО ООД, както и неговите преки и непреки филиали. Достъпът или ползването на сайта, както и услугата, за която търсите регистрация, са равнозначни на приемане на настоящото Споразумение. Ако не сте съгласни да се придържате към правилата и условията му, моля, не се регистрирайте за ползване на този сайт, както и не търсете други начини за достъп до него.

С.А.Н. ПРО ООД може да промени някои от условията в настоящото Споразумение по всяко време. Промените ще влязат в сила след публикуването им. Ако не желаете да изберете да приемете промените на настощото споразумение, може да отмените достъпа си до съответния сайт, както е описано по-долу в раздел 10.3. Постоянната употреба на сайтовете на С.А.Н. ПРО ООД достъпни чрез вашия акаунт, представлява приемане от ваша страна на условията на модифицираното Споразумение.

 

1. Уебсайта

С.А.Н. ПРО ООД предлага уеб сайтове и други цифрови активи и услуги, достъпни чрез Интернет, които изискват регистрация на крайния потребител. Този документ се отнася до тези дигитални активи, включително софтуер, продукти, приложения и други услуги, предлагани във връзка с уеб продукти на Pearson Central Europe Sp. z o.o. и С.А.Н. ПРО ООД, наричани тук за по-кратко „Уебсайта”. В случай на конфликт между условията на настоящото Споразумение и по-специфични правила и условия, които се прилагат към друг уебсайт на С.А.Н. ПРО ООД или интегриран партньор на този Уебсайт, по-конкретните срокове и условия имат предимство по отношение на разрешаването на възникналия конфликт, но те се отнасят само до Уебсайта регулиран от тези условия.

2. Собственост на информацията, материалите и софтуерът на Уебсайта

Вие изрично потвърждавате и се съгласявате, че:

а/ Сайтът съдържа информация, текст, софтуер, снимки, видео, графики, музика, звуци и други ресурси /наречени тук за по-кратко „Материали”/, които са защитени с авторски права, търговски марки, търговски тайни, патенти или други права на собственост /наричани тук „Права на интелектуална собственост”/;

б/ Всички права на собственост и заинтересованост към тези Материали и Правата върху интелектуалната собственост принадлежат единствено и изключително само на С.А.Н. ПРО ООД или на носителите на неговите лицензи;

в/ Тези Права на интелектуална собственост са валидни и защитени във всички форми, медии и технологии, съществуващи до момента или разработени по-късно.

3. Използване на Информацията и Материалите на Уебсайта.

3.1 Лиценз с ограничен период на употреба.

С.А.Н. ПРО ООД дава ограничен лиценз за всички потребители на Уебсайта. Този лиценз се определя като не-изключителен /това означава, че същите Права на интелектуална собственост са предоставени на няколко лицензианти в рамките на същия обхват – последователно или едновременно/, личен, непрехвърляем и неотстъпваем. Получилите лиценз за ползване на сайта могат да използват, публикуват, а когато такива функции са достъпни на Уебсайта, и да преформатират, теглят и разпечатват Материали, получени чрез Уебсайта, единствено за лични образователни, а не за търговски цели. Данни за достъп до сайта като парола и потребителско име не могат да бъдат споделяни с други хора или оповестявани по друг начин на неупълномощени трети лица или страни за каквито и да било цели.

3.2. Позволени начини за ползване на Материали

Можете инцидентно или нередовно да използвате несъществени части от Материали от Уебсайта във ваши меморандуми, доклади и презентации, но само в случаи и в степен, че такова използване е за образователни цели и не е с търговски характер, както и не омаловажава друг педагогически или с търговска стойност материал и може да бъде определяно като „честна употреба”, „лоялност” или съответния еквивалент на тези определения, съгласно приложимото авторско право и интелектуална собственост.

Във всеки такъв случай вие трябва да включите в непосредствена близост до всеки цитат или откъс от Материали всички авторски права, търговски марки и други уведомления от сайта /без значение дали са включени в сътветния Материали, който е използван или не/, както и по подходящ начин да бъдат споменати С.А.Н. ПРО ООД и неговите лицензодатели.

3.3. Забранени начини за употреба на Материали

С изключение, /тъй като може да бъде изрично позволено от настоящото Споразумение съгласно раздел 3.2 по-горе или по силата на изрично писмено разрешение, получено от С.А.Н. ПРО ООД/, вие не може да използвате, променяте, адаптирате, преформатирате, изтегляте, качвате, публикувате, възпроизвеждате, предавате, показвате, изпълнявате, прехвърляте или разпространявате каквито и да било Материали във всякаква форма, формат или медии, или с помощта на която и да е технология, без получаване на предварително писмено разрешение на С.А.Н. ПРО ООД и всеки друг собственик на Правата на интелектуална собственост в тези Материали.

3.3.1 Вие нямате право да възпроизвеждате, използвате, продавате, предавате, публикувате, излъчвате, или разпространявате по друг начин Материали от сайта на никого, включително, /но не ограничено/, на други лица и страни в една и съща фирма, училище, колеж или друга организация, независимо че е без заплащане или без някакво друго възнаграждение. Това се отнася не само при използване на този „учебен курс – пакет”, но също така и до курсове, които не включват Уебсайта като част от учебната програма.

3.3.2 Вие не можете да публикувате Материали от сайта, нито отговори на домашни или тестови въпроси, предоставени от сайта, в мрежи за обмен на информация, списъци с адреси на електронни пощи, информационни табла, сайтове в помощ на писането на домашни задания за учениците. Това се отнася и до “content aggregator” /организации, които събират подобна информация от други уебсайтове с цел повторна употреба и/или препродажба/. Това се отнася също така и до предлагащите услуги за съхранение на файлове “file storage services” /имаме предвид интернет хостинг услуга, специално проектирана, за да бъде домакин на потребителски файлове. Тя позволява на потребителите да качват файлове, които биха могли да бъдат достъпни през интернет от друг компютър, таблет, смартфон или друго мрежово устройство, от един и същи потребител или евентуално от други потребители, след като е осигурена парола или друг достъп/. Това се отнася и до всякакви други онлайн предназначения.

3.3.3 Вие не можете да възпроизвеждате никакви илюстрации, графики, фотографии, скици, обширни откъси от текст, глави или електронни книги, включени в Материалите за всякаква упротреба извън класа, в който се използва Уебсайта.

3.4. Разрешения

Ако желаете да получите разрешение за възпроизвеждане на Материали от Уебсайта за различна от изрично упълномощената образователна цел, или ако имате въпроси относно правилният начин да се включат всички уведомления, изисквани съгласно раздел 3.2, използвайте наличната информация в www.pearson.bg/home/contacts , за да се свържете със С.А.Н. ПРО ООД. Използването на съдържание под лиценза на Pearson Central Europe Sp. z o.o. може да изисква разрешение от лицензодателя на Pearson Central Europe Sp. z o.o.. Употребата на Материали с разрешението на С.А.Н. ПРО ООД трябва да включва в непосредствена близост до всеки цитат или откъс от Материали всички авторски права, търговски марки и други уведомления от сайта /без значение дали са включени в сътветния Материал, който е използван или не/, както и по подходящ начин да бъдат споменати Pearson Central Europe Sp. z o.o., С.А.Н. ПРО ООД и неговите лизензодатели.

4. Наличност на сайта и материалите

С.А.Н. ПРО ООД може по всяко време, с или без известие до вас да ограничи използването и достъпа до интернет страницата, както и да ограничи продължителността и размера на употреба на Уебсайта. Други ограничения, освен периодичните такива за целите на рутинната поддръжка, обикновено се правят само при извънредни обстоятелства, които са извън контрола на С.А.Н. ПРО ООДС.А.Н. ПРО ООД може да промени или да прекрати всяка част, функция, или съдържанието на Уебсайта по всяко време с или без предизвестие. В същото време С.А.Н. ПРО ООД ще положи разумни усилия, за да предостави на крайния потребител известие за значителните промени в сайта, а когато е възможно и да осигури алтернативни материали, ако съществени части от Уебсайта са отстранени. Информация и новини около промените в Уебсайта, както и нейната наличност се публикуват редовно на интернет страницата за поддръжка.

5. Уебсайтове и съдържание на трети лица

С.А.Н. ПРО ООД не поема никаква отговорност за каквито и да било материали, публикувани от трети страни на Уебсайта и достъпни на интернет страницата чрез хипертекст или други компютърни „връзки” до сайтове, хоствани от трети страни, които са извън контрола на С.А.Н. ПРО ООД /”сайта на трета страна”/. С.А.Н. ПРО ООД не подкрепя продукти, услуги или информация, предоставени от такива трети страни и не би трябвало да носи отговорност, пряко или косвено, за всяка щета или загуба, причинена /или такава, за която се твърди, че е причинена/, от или във връзка с използването или разчитането на всяко съдържание, стока или услуга, достъпна на сайта на всяка трета страна или публикувана по друг начин, от трети лица в Уебсайта. По същия начин, включването на връзки към сайтове на трети лица върху Уебсайта не означава, че собствениците на такива сайтове на трети лица са дали разрешение за включване на тези връзки, или по друг начин, спонсорирани или одобрени от Уебсайта на С.А.Н. ПРО ООДС.А.Н. ПРО ООД не носи отговорност за достъпността до сайтове на трети лица, достъп получен чрез връзки в Уебсайта. В случай, че разберете, че линк към сайт на трета страна е повреден и не ви отвежда до желаното и очакване съдържание, както е посочено в сайта, или пък ви отвежда до неподходящо съдържание, моля, свържете се с екипа за поддръжка.

6. Съдържание, публикувано от краен потребител

6.1. Уебсайтът може да предоставя възможности и функционалности за потребителите да качват или публикуват коментари, идеи, статии, информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, фотографии, графики, видео, съобщения, както и други материали или изявления, което за по-кратко тук се нарича „Съдържание, публикувано от краен потребител”. Имате право да публикувате само съдържание, което е ваша оригинална работа или, за което по друг начин сте получили необходимото право или разрешение за публично излъчване. Възгледите и мненията, изразени в „Съдържание, публикувано от краен потребител” не отразяват непременно тези на С.А.Н. ПРО ООД или нейните лицензирани доставчици на материали или лицензодатели. Крайният потребител, който е публикувал някакво съдържание, е единствено отговорен за съдържанието на публикацията. С.А.Н. ПРО ООД и упълномощените от него запазват правото, /но не и задължението/ по тяхно усмотрение да наблюдават, да отказват да публикуват или да премахват всяко „Съдържание, публикувано от краен потребител” по каквато и да е причина. С.А.Н. ПРО ООД си запазва правото да прекрати вашия достъп до сайта, за да предотврати по-нататъшното качване на забранено „Съдържание, публикувано от краен потребител”. Моля, уведомете С.А.Н. ПРО ООД, ако откриете някакво забранено „Съдържание, публикувано от краен потребител” /както е описано по-долу в раздел 6.3 на поддържащия сайт/. 

6.2. С.А.Н. ПРО ООД не гарантира точността, целостта или качеството на „Съдържание, публикувано от краен потребител” и отхвърля всякаква отговорност за грешки, пропуски, нарушение на правата на трети лица или незаконно поведение, произтичащи от „Съдържание, публикувано от краен потребител”, изпратено по имейл или предавано по друг начин чрез Уебсайта.

 6.3. Забранено „Съдържание, публикувано от краен потребител”  

Вие се съгласявате да не качвате, да не публикувате или да не изпращате по пощата всякакво „Съдържание, публикувано от краен потребител”, което:

6.3.1 е незаконно, вредно, заплашително, оскърбително, малтретиращо, престъпно, клеветническо, неприлично, обидно, вулгарно, нарушаващо нечий личен живот, пълно с расова, етническа омраза;

6.3.2 нямате право по закон или по други договорни или доверителни отношения да предавате информация (както вътрешна, така също и лична, и поверителна информация, научена или разкрита като част от трудови правоотношения или по споразумения за неразкриване на информация);

6.3.3 нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права или други права на собственост на някоя от страните;

6.3.4 съдържа софтуерни вируси или други вредни или деструктивни устройства, функции или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожат или ограничат функционалността на всеки компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване, или предоставя информация, свързана с или по друг начин, улесняваща използване на злонамерен софтуер или други деструктивни материали или механизми;

6.3.5 съдържа рекламни или промоционални материали от всякакъв вид;

6.3.6 съдържа лична информация на трета страна (както е определено в раздел 8.2), освен във връзка с публикуването и/или предаването на друга информация от обучаващ или образователна институция по начин, който може да бъде достъпен само от съответния краен потребител, и/или което е в съответствие с раздел 8.4;

6.3.7 подкопава педагогическите цели на Материала на Уебсайта и начина, по който той се използва, включително, но не само, да отговори на въпросите, използвани в сайта.

6.4. Използване на „Съдържание, публикувано от краен потребител” от страна на С.А.Н. ПРО ООД.

Когато качвате „Съдържание, публикувано от краен потребител” вие предоставяте на С.А.Н. ПРО ООД вечен лиценз за домакин, дистрибутор, ползвател и разпространител на вашите публикации, за целите, за които те са публикувани. Вие потвърждавате и се съгласявате, че С.А.Н. ПРО ООД си запазва правото да запази „Съдържание, публикувано от краен потребител”:

а/ За по-дълго време или до края на съответния учебен срок/семестър, или за друг период на регистрация за съответния курс, или друг сайт, или за толкова дълго, колкото крайният потребител поддържа своя акаунт в С.А.Н. ПРО ООД, както и за разумен срок след това, в който и да е случай; и

б/ За неопределено време в случай на потенциално нарушение на тези условия или спорове, отнасящи се до „Съдържание, публикувано от краен потребител”на Уебсайта и/или акаунта на крайния потребителВие потвърждавате и се съгласявате, че С.А.Н. ПРО ООД си запазва правото да разкрива „Съдържание, публикувано от краен потребител” във връзка с вашата лична информация, ако е необходимо да се направи това по закон или въз основа на твърдо убеждение, че такова запазване или разкриване е разумно и необходимо, за да:

се използва в съответствие със съдебен процес;

- прилагане на условията на услугата, описани по-нататък;

- отговори на твърденията, че определено „Съдържание, публикувано от краен потребител” нарушава правата на трети лица; или

- за защита на правата, собствеността или личната безопасност на С.А.Н. ПРО ООД, нейните потребители и обществеността.

В случай на Съдържание, публикувано от краен потребител създадено в изпълнение на образователни задачи и свързано с оценяването ви, С.А.Н. ПРО ООД си запазва правото да бъде домакин, да излъчва, да използва и да разпространява такова съдържание, без да разкрива вашата лична информация за неопределено време и за ограничени цели, свързани с разработване на продукти и образователни изследвания.

7. Ограничения за ползване на Уебсайта

Вие се съгласявате да не използвате Уебсайта, за да:

7.1. Качвате, публикувате, изпращате по електронната поща или да предавате по друг начин забранено Съдържание, публикувано от краен потребител, което е описано в раздел 6 или пък по някакъв друг начин да нарушавате настоящето Споразумение.

7.2.  Да се представяте за друг човек или обект, или да претендирате, по измамен или неверен начин, че сте друг човек, включително и да използвате чужди имена и пароли за достъп.

7.3.  Да качвате, публикувате, да изпращате по електронната поща или по друг начин да предавате каквато и да е нежелана или неразрешена реклама, рекламни материали, „нежелана поща”, „спам”, „верижни писма”, „пирамидални схеми”, или всяка друга форма, която може да бъде оспорвана в съда.

7.4 Да използвате или да се опитвате да използвате, което и да е от следните:

- “deep-link” – /хипер-връзка, която отвежда до специфична информация в Уебсайта/;

- “scraper” – /вид интструмент, който копира съдържание от други сайтове, използвайки уеб-остъргване, с цел да се манипулира и подобри класирането на търсачката/;

- “robot” – /автономно самоуправляващ се механизъм/;

- “bot” – /съкратено от “robot” –  представлява компютърна програма, която използва мрежови услуги с цел да извършват автоматично действия като обработка на данни. При редица обстоятелства това се счита за неетично. Използването на ботове позволява иначе трудоемки задачи да бъдат решени автоматично/;

- “spider” – /вид “bot” /;

- “data mining” – /изчислителен процес на откриване на модели в големи масиви от данни, включващ методи в пресечната точка на изкуствения интелект, машинно обучение, статистика и системна база данни. Общата цел е да се извлича информация от база данни и тя да се превърне в разбираема структура за по-нататъшна употреба/;

- “computer code” – /представлява машинен код, който се използва като вход за процеса, който води до изпълнение на програмата. Използва се също и като метод за комуникационен алгоритъм между хората/,

или всяко друго автоматизирано устройство, програма, интструмент, алгоритъм, процес, методология, ръчен процес, който има подобна функционалност и такъв достъп, който придобива копие или наблюдава която и да е част от Уебсайта, данни или съдържание достъпни чрез Уебсайта или всякакви други материали на С.А.Н. ПРО ООД без изричното предварително писмено съгласие на С.А.Н. ПРО ООД.

7.5.  Да получавате или да се опитвате да получите по какъвто и да е начин, какъвто и да е Материал, Съдържание, публикувано от краен потребител или някакви други данни, съдържание, софтуер или код, които са на разположение или са достъпни на Уебсайта, но които умишлено не са били направени достъпни, както чрез публикуване, така и чрез достъп чрез връзка на Уебсайта.

7.6.  Да нарушавате всяка мярка, използвана за ограничаване или предотвратяване на достъпа до интернет страницата или съдържанието на Уебсайта.

7.7.  Да нарушавате сигурността на интернет страницата или да се опитват да получат неоторизиран достъп до Уебсайта, до съдържанието на Уебсайта или до компютърни системи или мрежи, свързани с всяка услуга на Уебсайта чрез хакване, миниране на парола или други средства.

7.8.  Да се намесвате или да се опитвате да попречите на правилното функциониране на Уебсайта или каквито и да било дейности, извършвани на или чрез Уебсайта, включително и достъп до всякакво съдържание на Уебсайта преди някакъв друг момент, в който това съдържание ще стане публично достояние.

7.9.  Да предприемате или да опитвате всякакви действия, които по усмотрение на С.А.Н. ПРО ООД, налагат неразумно или непропорционално голямо натоварване на Уебсайта или на инфраструктурата на интернет страницата.

7.10.  Да нарушавате нормалното протичане на диалога или по друг начин да въздействате негативно на способността на други потребители да се включат в реално време за обмен на информация, за публикуване на съобщения, статии, или документи.

7.11.  Да се намесвате или да нарушавате функционирането на Уебсайта или на сървъри или мрежи, свързани към интернет страницата, или да не се подчинявате на всички изисквания, процедури, политика или правила на мрежите, свързани с интернет страницата.

7.12.  Да нарушавате действащите местни, държавни, национални или международни правни норми или пък академичните правила или друга политика на вашата образователна институция или друга подкрепяща организация, свързана с нея; или

7.13.  Да се ангажирате с каквото и да е поведение, което по друг начин намалява педагогическата или търговската стойност на Материалите.

8. Политика на С.А.Н. ПРО ООД за неприкосновеност на демографски данни и лична информация

8.1. Демографска информация.  Чрез използване на сайта вие се съгласявате, че С.А.Н. ПРО ООД може да събира, използва, продава, лицензира или по друг начин разпространява демографски данни за използването на Уебсайта във форма, която е била модифицирана, така че да не може да бъдете идентифицирани, с цел тези данни да се ползват за пазарна оценка, или като продукт за оценка и усъвършенстване, образователни изследвания и за други цели, които са разумно определени от С.А.Н. ПРО ООД.

8.2. Лична информация.  За целите на настоящото Споразумение „Лична информация” означава информация, събрана от С.А.Н. ПРО ООД в този сайт или по друг начин, предоставена от вас, която съдържа идентифицираща информация, като например вашето име, имейл, физически адрес, потребителско име, парола, номер на социална осигуровка, номера на финансови сметки, и/или на данъци, социално осигуряване, или друг национален индетификационен номер.

8.3. Съгласие. Съгласието може да бъде изрично /например, по електронен път чрез приемане на термини, описващи предвидените употреби и оповестяванията на лична информация/ или подразбиращо се /например, когато вие предоставите лична информация, необходима за определена услуга, която вие сте изискали/. Като цяло, когато ни предоставяте лична информация, ние ще приемем, че вие се съгласявате тя да бъде събирана, използвана и разкривана за целите, определени или описани в тази Декларация за поверителност, или по друг начин, определен по време на събирането й.

8.4. Събиране, използване и разкриване на лична информация.

С.А.Н. ПРО ООД няма да разкрива лична информация, свързана с използването на Уебсайта на трети страни, които не са свързани със С.А.Н. ПРО ООД, освен както е предвидено в настоящото Споразумение. С приемането на този договор, вие приемате и се съгласявате, че С.А.Н. ПРО ООД може да събира, използва и разкрива вашата лична информация, както се допуска и/или се изисква от местните разпоредби за поверителност, приложими за вас. С приемането на условията на настоящото Споразумение, вие изрично се съгласявате за следните употреби и оповестявания на вашата лична информация /доколкото е приложимо за вас/, за целите посочени тук:

а/ Лична информация може да се разкрива и събира, използва и/или съхранява от С.А.Н. ПРО ООД, и може да бъде прехвърляна към филиали на С.А.Н. ПРО ООД и/или упълномощени продавачи/търговци, които предоставят услуги от наше име при спазване на ограниченията на настоящата Декларация за поверителност за целите на хостинга, поддържане и подпомагане на Уебсайта, предоставяне на техническа поддръжка на клиенти, обработка на плащания, както и управлението и администрирането на нашия бизнес. С.А.Н. ПРО ООД предприема разумни договорни, технически и процедурни мерки за защита на личните данни, които са в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби, за времето в което информацията се преработва, обработва и/или съхранява от С.А.Н. ПРО ООД и неговите филиали или доставчици;

б/ Лична информация може също да се събира, използва, съхранява и оповестява във връзка с предложено или реално финансиране, секюритизация, застраховане, продажба, прехвърляне или друго пласиране на всички или на част от С.А.Н. ПРО ООД или неговата дейност или активи, за целите на оценка и/или извършване на предложената сделка. Правоприемници или наследници на С.А.Н. ПРО ООД или неговия бизнес или активи могат да използват и разкриват вашата лична информация за подобни цели като тези, описани в тази Декларация за поверителност.

в/ Когато публикувате или по друг начин качвате лична информация в рамките на форуми, общности, списъци на приложения, директории и/или други средства за комуникация в Уебсайта, което улеснява ангажираността сред крайните потребители, вашето съгласие за разкриване се подразбира и С.А.Н. ПРО ООД не трябва да бъде отговорен за каквито и да било допълнителни оповестявания, които могат да произтекат от такова изпращане.

г/ Лична информация, включително такава за класове, както и други образователни записи, може да се събира, използва, хоства и съхранява от и/или разкрива на инструктори, администратори или други членове на образователната институция, организираща съответния курс на Уебсайта чрез списъци, книги за съответната степен и други приложни функции. Инструктори и курсови администратори имат възможност да изнасят информация за оценяване от Уебсайта за целите на поддържане на образователни записи, а в някой сучаи може също така гореспоменатите да могат да внасят данни, които вече са подсигурени от вашето учебно заведение в Уебсайта.

 д/ Лична информация може да се събира, използва, хоства, съхранява и оповествява от С.А.Н. ПРО ООД по искане на образователна институция, училищен район или система, в която сте записани, или всяка друга организация, която може да спонсорира вашето ползване на Уебсайта, или от съответните държавни образователни власти, за образователни и административни цели, като например оценка на ученик или участие на инструктор в дейността на Уебсайта, или пък за оценка на образователната ефикасност на Уебсайта; или

е/ В случай, че С.А.Н. ПРО ООД, вашата образователна институция или правоприлагащите органи имат достатъчно основание да подозират, че се занимавате, или се опитвате да се занимавате с незаконно поведение, злоупотреба с парола за достъп, нарушения на настоящото Споразумение  или други приложими Условия за ползване, академично или друг вид поведение, забранено от вашата академична институция или работно място, лична информация може да бъде разкривана на вашето учебно заведение, неговите преподаватели и администрация и/или на прилагащите закона или други регулаторни длъжностни лица с цел улесняване на разследването на предполагаемото нарушение.

8.5. Статистически данни.  Някой дейности в сайта могат да поискат потребителите да предоставят информация, която е в табличен вид и се съхранява в база данни. Получените данни се използват за производството на статистически данни, които са неразделна част от образователната стойност на тези дейности. Тъй като навсякъде изискването на данни има личен характер, специфичните отговори на потребителите остават конфиденциални и не се свързват с име или имейл адрес по никакъв начин. Чрез участието си в една дейност, която използва информация, въведена от крайния потребител за статистически анализ в рамките на дейността, вие ни давате съгласието си да включваме данните ви в проучването.

8.6. Маркетинг. С.А.Н. ПРО ООД си запазва правото да използва лична информация, за да предлага на пазара своите продукти /тоест да се свързва с потребители за участие във фокус групи, семинари или коментари, или да предоставя информация за безплатен ъпгрейд или продукти/ само за потребители на възраст 13+ години, които са избрали да получават маркетингова информация от С.А.Н. ПРО ООДС.А.Н. ПРО ООД не продава такава лична информация, на която и да е трета страна.

8.7. Достъп, корекции и връзка с нас.  Ако желаете да получите достъп до или коригиране на лична информация, предоставена във връзка с Уебсайта, вие можете да разгледате, както и да направите промени чрез функцията за управление на профила, предоставена за използване на Уебсайта, или може да ни пишете на адресите, посочени в раздел 15 /известия/. Вашето право на достъп до или коригиране на лични данни подлежи на приложимите правни ограничения. Ние можем да предприемем разумни стъпки, за да удостоверим самоличността ви, преди да ви предоставим достъп за разглеждане на личната ви информация или за правене на корекции. Ако желаете да отправите запитвания или оплаквания, или пък имате други притеснения относно нашето опериране и практики с вашата лична информация /включително по отношение на прехвърлянето на лични данни към други юрисдикции/, вие може да ни пишете или да се свържете с нас, по начина, описан по-горе.

8.8 Използването на „cookies”.  Вие приемате и се съгласявате с използването на „cookies”, във връзка с вашата дейност на Уебсайта. Тези „cookies” се задържат толкова продължително, колкото трае вашата регистрация за Уебсайта. „Cookies” са буквено-цифрови идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на компютъра ви чрез вашия уеб браузър, когато посетите и разгледате Уебсайта. „Cookies” позволяват на нас и на доставчиците на услуги да следят страниците, които посещавате и съдържанието, което виждате и са необходими за правилното функциониране на Уебсайта. Въпреки, че информацията събрана чрез “cookies” не се счита сама по себе си за лична информация, то тази информация може да ни даде възможност да свържем вашата употреба на Уебсайта с друга информация, която вече сме събрали за вас, включително и лична. Ако не желаете да ни предоставите възможност за поставяне на „cookies” на вашия твърд диск, може да използвате раздела „Помощ” на вашия браузър, за да се информирате как да деактивирате или филтрирате „cookies” и как да организирате вашия браузър така, че да ви каже, когато са ви изпратени нови „cookies”. Забраната на определени “cookies” обаче може да ограничи възможността ви да използвате Уебсайта или определени негови функции.

8.9. Събиране на IP адреси.  Когато влезете в Уебсайта, някой данни, като например Internet Protocol (IP) адрес, доставчик на Интернет услуги, операционна система, работното ви място, както и времето и датата на вашето посещение могат да се събират автоматично като част от операционния софтуер. Тази информация, не се счита само по себе си за лична информация, и тя ще бъде прехвърлена при нас лично от вас чрез процеса на регистрация. Тази информация не е видима или достъпна за други потребители на сайта, а се следи и се използва от С.А.Н. ПРО ООД за административни цели и за подобряване на услугата, предлагана от Уебсайта.

8.10. Естество на данните в интернет.  Поради сложността и отворения характер на интернет, винаги има риск информацията, събрана и/или публикувана на интернет страницата, да бъде компроментирана или достъпна до трети лица, въпреки спазването на строги мерки за сигурност от страна на С.А.Н. ПРО ООД. За да се смекчат тези рискове, трябва:

а/ Да се използват сигурни потребителски имена и пароли, и внимателно да ги предпазвате от разкриване;

б/ Да ограничите вашия достъп до Уебсайта само през сигурни мрежи; и

в/ Да използвате надежден антивирусен софтуер за компютърната си система.

Ако подозирате, че сигурността на компютъра ви е била компрометирана или че вашето потребителско име или парола може да са били достъпни за трета страна, моля свържете се с екипа ни за поддръжка. Също така, незабавно променете паролата си чрез функцията за управление на профила, предоставена на Уебсайта.

8.11. Трансграничен пренос на данни.  Личната информация, предоставена на С.А.Н. ПРО ООД във връзка с този сайт ще се съхранява на сървърите на С.А.Н. ПРО ООД или тези на свързаните с него лица и/или упълномощени продавачи и ще бъде достъпна от упълномощени лица, агенти или партньори на С.А.Н. ПРО ООД и неговите филиали и упълномощени доставчици. Поради глобалния характер на Уебсайта, лична информация може да се предава, съхранява и обработва в страна, различна от тази, в която живеете, включително и най-вече в Съединените щати, Европейския съюз и Индия. С.А.Н. ПРО ООД може да предприеме разумни договорни или други мерки за защита на вашата лична информация. Извън вашата юрисдикция, това ще се извършва при спазване на приложимите чуждестранни юридически изисквания, например, законни изисквания от страна на правителствените органи или съдебна заповед за разкриване на лична информация на държавните органи в страните, в които такива данни могат да бъдат съхранявани или обработвани. АКО ЖИВЕЕТЕ ИЛИ ПРЕБИВАВАТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КАНАДА ИЛИ ДРУГА ЮРИСДИКЦИЯ С ПОДОБНИ НАРЕДБИ ЗА ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ, ЧРЕЗ ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ ДОГОВОР, ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ МОГАТ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ И СЪХРАНЯВАТ В СТРАНИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КАНАДА ИЛИ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ. АКО ВИЕ НЕ УСПЕЕТЕ ДА ПОДСИГУРИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ, НЯМА ДА ВИ БЪДЕ РАЗРЕШЕН ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ. ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЕДИНСТВЕНО В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

8.12. Декларация за защита/поверителност на личните данни.  Тази Декларация за поверителност може да бъде променяна. Ако имаме намерение да използваме или разкриваме лична информация за цели, съществено различни от описаните в тази политика, ние ще направим разумни усилия, за да ви уведомим, като публикуваме актуализация на Уебсайта за поддръжка, както и ще публикуваме всички необходими преработки на тази Декларация за поверителност на линка, намиращ се в долната част на всяка страница на Уебсайта. Препоръчваме ви да проверявате Уебсайта за поддръжка, както и линковете към Лицензионните споразумения и Декларация за поверителност в долната част на страниците на Уебсайта периодично. Предоставянето на лична информация от ваша страна и използването на Уебсайта след всякакви промени в тази Декларация за поверителност, се считат за приемане и съгласие от ваша страна с каквито и да е промени.

8.13. Анонимна регистрация.  Не сме в състояние да подкрепим използването на Уебсайта, докато не приемете това Споразумение. Можете да създавате свой акаунт в С.А.Н. ПРО ООД като използвате псевдоним, ако не желаете С.А.Н. ПРО ООД да притежава запис на ваша лична информация. За да се регистрирате анонимно:

а/ Създайте имейл адрес за вашия псевдоним /фалшиво име/, така че вашият инструктор/учител и С.А.Н. ПРО ООД да могат да комуникират с вас, когато е необходимо. Използвайте имейл услуги като Yahoo или Gmail;

б/ На страницата с информацията за акаунта ви за този курс, въведете псевдо-имейл адреса си, както и псевдо-името си, съответстващи на вашата реална лична информация;

в/ Уведомете вашия инструктор/учител в писмен вид, че сте използвали псевдо-име и имейл адрес за регистрация. ВАЖНО: Длъжни сте да уведомите вашия инструктор/учител за вашия псевдоним, за да получите кредит за вашите домашни задания и тестове. Не би трябвало да изпращате информация до С.А.Н. ПРО ООД, която свързва вашия псевдоним с истинската ви персонална информация;

г/ Ако сте се регистрирали в Уебсайта на С.А.Н. ПРО ООД преди, като сте използвали действителна лична информация, а сега избирате да използвате псевдоним, създайте си нов акаунт с ново потребителско име и парола. Не използвайте съществуващо потребителско име, тъй като то ще се свърже с вашата действителна лична информация.

9. Други отговорности във връзка с регистрацията ви за Уебсайта

9.1.  С регистрацията за Уебсайта по настоящото Споразумение, можете да удостоверявате пред С.А.Н. ПРО ООД, че:

а/ Информацията, която сте предоставили на С.А.Н. ПРО ООД, за да се регистрирате като краен потребител, е пълна, точна и актуална;

б/ Вие ще уведомявате С.А.Н. ПРО ООД в рамките на 15 дни за всяка промяна във вашата регистрационна информация;

в/ Съгласявате се с получаването на уведомления или процеси по електронната поща и/или пощенски адреси, предоставени от вас; и

г/ Няма да споделяте вашите потребителско име и парола, освен ако това изрично не е разрешено за упротреба при условията на лиценза ви.

9.2.  Ако някой от тези сертификати е или стане невалиден, или, ако не се съобрази изцяло с тези изисквания, С.А.Н. ПРО ООД има право да преустанови и/или да прекрати вашия достъп до Уебсайта.

9.3.  Вие сте отговорни за получаване и използване на целия компютърен хардуер и софтуер, необходими за вашия достъп до и използването на Уебсайта, както и за всички такси, направени за вашия собствен достъп до Уебсайта чрез доставчик на интернет услуги или друг сайт на трета страна.

9.4.  Вие сте отговорни за всички употреби на Уебсайта, извършени посредством вашето потребителско име и парола, без значение дали използването е направено лично от вас или от някой друг. Вие сте отговорни за защитата и осигуряването на вашето потребителско име и парола от неразрешено използване и разкриване. В случай, че вие откриете или вярвяте, че е налице нарушение на Уебсайта, като кражба или неразрешена употреба на вашето име и парола, уведомете С.А.Н. ПРО ООД, като незабавно се свържете с екипа за поддръжка.

10. Прекратяване на достъп.

10.1.  Ако по някаква причина в рамките на първите 15 дни от регистрирането директно с С.А.Н. ПРО ООД чрез електронна транзакция вие сте недоволни от Уебсайта, можете да поискате пълно възстановяване на заплатената сума, след което вашият достъп и този Лиценз ще бъдат прекратени. Тази политика за възстановяване не се прилага за изгубени или разместени кодове за достъп, нито пък за покупки, направени през магазин за търговия на дребно, включително, но не само, от книжарница, която е на територията на вашето училище, колеж, работно място. Покупката на продукти на С.А.Н. ПРО ООД, включително кодове за достъп чрез един магазин са обект на политиката за възстановяване на този магазин.

10.2.  Вашият достъп започва в деня, когато попълните формуляра за регистрация и продължава за определено време независимо дали използвате Уебсайта през това време или не. Вашите задължения по настоящото Споразумение  ще продължат да съществуват, докато този мандат изтече или достъпът ви е прекратен от вас или С.А.Н. ПРО ООД.

10.3.  Вие може да прекратите настоящото Споразумение, както и вашите права за използване на Уебсайта по всяко време и без причина, като уведомите С.А.Н. ПРО ООД за това. Може да изпратите съобщение както е посочено в раздел 15 /известие/.

10.4.  С.А.Н. ПРО ООД може по свое лично усмотрение, със или без предупреждение да спре вашия достъп до всички части или само до определена част от интернет страницата си, или да прекрати настоящото Споразумение, и по този начин вашите права за използване на Уебсайта, във връзка с поведение или употреба /независимо дали са извършени от вас или от някой друг, който има достъп по силата на вашето потребителско име или парола/, за което /поведение или употреба/ С.А.Н. ПРО ООД вярва, че вредят на други крайни потребители, доставчици, или на интернет страницата, или пък на интересите на С.А.Н. ПРО ООД.

11. Вашето средство за противодействие

Цялата отговорност на С.А.Н. ПРО ООД към вас и вашето единствено и изключително средство за противодействие, по отношение на използването на Уебсайта, ще бъде замяната на вашето потребителско име или парола, ако валидните такива в момента не ви позволяват достъп до Уебсайта. С.А.Н. ПРО ООД не предвижда възстановяване или подмяна на достъп в случай на изгубени или разместени кодове за достъп. Вашето единствено право, в случай на несъгласие или недоволство от:

а/ Настоящото Споразумение, което се променя периодично;

б/ Разходи за регистрация или други такси за ползване на Уебсайта;

в/ Достъп до употреба на резултатите от дейността на Уебсайта, или;

г/ всяко съдържание на Уебсайта,

е да прекратите достъпа си, както е предвидено в раздел 10.3.

12. Отказ от гаранции

12.1.  С.А.Н. ПРО ООД НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ДЕКЛАРАЦИИ И НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЕБСАЙТА. ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ НА УЕБСАЙТА – СЪДЪРЖАНИЕ, МАТЕРИАЛИ, СОФТУЕР, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ НЕГО, СА ПРЕДОСТАВЕНИ НА ПРИНЦИПА ”КАКТО СА” ИЛИ „КАКТО СЕ ПРЕДЛАГАТ”. ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА, С.А.Н. ПРО ООД ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, /ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА И ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ, ПРОДАВАЕМОСТ, И КАЧЕСТВО ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПО ОТНОШЕНИЕ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТИ ИЛИ УЕБСАЙТА АКСЕСОАРИ/, КЪМ ЛИЦЕНЗИАНТИ ПРИЕЛИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТАС.А.Н. ПРО ООД СЪЩО НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ТОВА ДАЛИ УЕБСАЙТА ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПЕН ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ДАЛИ ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ НА УЕБСАЙТА ИЛИ ВСЕКИ САЙТ, С КОЙТО ТОЗИ УЕБСАЙТ Е СВЪРЗАН, Е ТОЧНА, ПЪЛНА И АКТУАЛНА. ВАША ОТГОВОРНОСТ Е ДА ПРЕЦЕНИТЕ ТОЧНОСТТА И ПЪЛНОТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, МНЕНИЯТА И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ВКЛЮЧЕНИ В УЕБСАЙТА. НЯКОЙ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ГОРЕОПИСАНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС.

12.2.  Вие изрично се съгласявате, че използването на интернет страницата се извършва на ваш собствен риск. Никаква декларация, информация или съвет, включително, но не само, изявления относно капацитета, годността за употреба или резултатите от дейността, независимо дали са направени от служител на С.А.Н. ПРО ООД, търговец или друг представител или по друг начин, който не се съдържа в това Споразумение, не се счита за гаранция от С.А.Н. ПРО ООД за каквато и да е цел, или пък вменява някаква отговорност на С.А.Н. ПРО ООД, както и вие се съгласявате, че няма да вземате под внимание каквито и да са твърдения, информация или съвет.

12.3.  Там където С.А.Н. ПРО ООД е дистрибутор, а не издател на материали достъпни чрез Уебсайта, С.А.Н. ПРО ООД упражнява редакторски контрол върху тези материали не повече, отколкото типична обществена библиотека, книжарница или павилион за вестници. Възгледите и мненията, изразени в такава информация, не отразяват непременно тези на С.А.Н. ПРО ООД или неговите доставчици на съдържание или лицензианти. Нито С.А.Н. ПРО ООД, нито неговите доставчици или лицензианти дават каквито и да било гаранции или представяния по отношение на точността, адекватността, верността, пълнотата или полезността на такава информация.

13. Ограничение на отговорността

13.1.  ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, С.А.Н. ПРО ООД И НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА И СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ЛИЦЕНЗИАНТИ, ДОСТАВЧИЦИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ /обобщено определени като „Свързани лица” със С.А.Н. ПРО ООД / В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ИСКОВЕ, ТАКСИ, ИСКАНИЯ, ЩЕТИ, ЗАГУБИ, РАЗХОДИ ИЛИ ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИЯ ХАРАКТЕР, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА – ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВСИЧКИ КОМПЕНСАЦИОННИ, СЛУЧАЙНИ, ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ЗАГУБА НА ДАННИ, ЗАГУБА НА ДОХОД ИЛИ ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА НА ИМУЩЕСТВО, ПРЕТЕНЦИИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ЗАГУБИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ТОВА, ЧЕ СТЕ РАЗЧИТАЛИ НА КАКВИТО И ДА Е МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, УЕБСАЙТОВЕ, СОФТУЕР ИЛИ ПРОДУКТИ, ПОЛУЧЕНИ НА УЕБСАЙТА, ИЛИ ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ, ПРЕКЪСВАНИЯ, ОТКАЗ НА КОМУНИКАЦИИ, ИЗТРИВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ ИЛИ ИМЕЙЛИ, ДЕФЕКТИ, ВИРУСИ, „ТРОЯНСКИ КОНЕ”, ЗАБАВЯНИЯ В РАБОТАТА ИЛИ ПРЕДАВАНЕТО, ИЛИ ГРЕШКИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ИЛИ КРАЖБА, УНИЩОЖАВАНЕ ИЛИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЗАПИСИ, ПРОГРАМИ ИЛИ УЕБСАЙТОВЕ ИЛИ ДРУГИ ЗАГУБИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ИЛИ ХАРАКТЕР, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА – ДОРИ АКО С.А.Н. ПРО ООД Е БИЛ ИНФОРМИРАН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ИЛИ НА САЙТОВЕ, С КОИТО С.А.Н. ПРО ООД Е СВЪРЗАН. ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБЩОУСТАНОВЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА „DATA BACK-UP” /отнася се до копиране и архивиране на информация и данни от компютъра ви, с цел да бъдат възстановени, ако настъпи възникване на загуба на информация/ И ПРОВЕРКА ЗА ВИРУСИ, ПО НАЧИН, КОЙТО ВИЕ СМЕТНЕТЕ ЗА НЕОБХОДИМ. НЯКОЙ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ПО-ГОРЕ НАПИСАНОТО МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ДО ВАС.

13.2.  Ако, независимо от гореизложеното, С.А.Н. ПРО ООД е трябвало да бъде подведен под отговорност за щети, тогава, независимо от формата на действие /дали по договор, по непозволено увреждане, нарушение на гаранцията или по друг начин/, в никакъв случай максималната отговорност на С.А.Н. ПРО ООД и свързаните с него лица не превишава съвместно или поотделно общата сума, платена от вас на С.А.Н. ПРО ООД в рамките на 12 /дванадесет/ месеца преди възникването на претенциите ви за щета. Всички разпоредби в този раздел са в полза на С.А.Н. ПРО ООД и неговите директори, служители, акционери, работници, филиали, агенти, доставчици на съдържание от трета страна, лицензианти, и всеки друг, участващ в създаването, производството или разпространението на Уебсайта, и всеки от тях има право да отстоява и прилага тази разпоредба пряко от свое име.

14. Обезщетение от ваша страна

В най-голяма степен, позволена от закона, вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и предпазвате С.А.Н. ПРО ООД и неговите свързани лица от и срещу всякакви искове, такси, искания, щети, загуби, разходи и задължения, независимо от техния характер и независимо от причините /включително, но не само правни или други професионални такси и разходите за защита или преследване на всяко твърдение/, понесени или претърпени от С.А.Н. ПРО ООД и/или неговите свързани лица, пряко или косвено, по причина на всяко действие или бездействие, с което вие или някой от вашите представители, изпълнители, служители или партньори се ангажира в нарушение на настоящото Споразумение, или в нарушение на правата на трети лица или някакви закони или подзаконови нормативни актове, които могат да се отнасят до използването на Уебсайта или до съдържание в сайта ви.

15. Предизвестия, известия и въпроси

С.А.Н. ПРО ООД може да изпрати предизвестие до вас по електронната поща, чрез публикуване на известието на Уебсайта или пък на уебсайта за поддръжка, и/или чрез конвенционалната поща. Предизвестието на С.А.Н. ПРО ООД влиза в сила от датата, на която С.А.Н. ПРО ООД е направил опит добросъвестно да се свърже с вас.

Вие трябва да предизвестите С.А.Н. ПРО ООД, както е посочено по-долу. Известието от вас е в сила от датата, на която действително С.А.Н. ПРО ООД го получава.

Онлайн: по електронна поща до адрес help@pearson.bg

 

Чрез Български пощи:

САНПРО ООД

ул. Янкул войвода 30, ет.1

Варна – 9004

 

Известие за промяна на вашата информация за регистрация, както е посочено в раздел 8, се осъществява чрез функцията за управление на профила предоставена на Уебсайта или чрез уебсайта за поддръжка.

Всякакви въпроси относно настоящото СпоразумениеУебсайта, неговата достъпност, сигурност или Материалите, съдържащи се в него /включително всякакви притеснения или доклади по отношение на прекъснати връзки, забранено за крайния потребител съдържание или каквито и да било други въпроси, техническа или клиентска подкрепа/ могат да бъдат докладвани на контактите по-горе. Ако вашият въпрос се отнася до определено съдържание или линкове на Уебсайта, моля включете във въпроса си оригиналният URL на страницата на С.А.Н. ПРО ООД, както и URL на всяка свързана страница и така формулирайте въпроса си. По този начин С.А.Н. ПРО ООД ще може бързо и ефективно да спомогне за разрешаването на проблема ви.

16. Избор на законодателство и Форум

Настоящото Споразумение  няма да се ръководи от Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки. Всякакви действия или спорове, отнасящи се до Споразумението или до Уебсайта ще се решават от съдилищата на компетентен съд, и вие се съгласявате с юрисдикцията и мястото на провеждане на тези съдилища и давате неотменимо съгласие за обслужване на процеса чрез електронна поща и/или доставено лично писмо или изпратено от сертифицирана или препоръчана поща с обратна разписка, на пощенския адрес, заложен във вашата регистрационна информация. Настоящото Споразумение, задълженията на С.А.Н. ПРО ООД и вашите по Споразумението, както и всякакви спорове или разногласия по отношение на Уебсайта ще се уреждат и тълкуват като предмет на избор на приложимо право и подбор на Форум, чрез разпоредбите описани по-долу; при условие обаче, че нищо в този параграф не възнамерява да ограничи или да противоречи на приложимостта на местните наредби за защита сигурността на личните данни, които уреждат събирането, разкриването и използването на вашата лична информация.

 

 

17. Разни

17.1.  Настоящото Споразумение  е лично за вас, и вие не може да възлагате, прехвърляте или делегирате вашите права или задължения по настоящото Споразумение  на никого. С.А.Н. ПРО ООД може да прехвърля или делегира права или задължения по настоящото Споразумение.

17.2.  В случай, че някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение, се счете от компетентен съд за невалидна или неприложима, поради някаква причина, останалата част от настоящото Споразумение, остава валидно и изпълнимо в съответствие с неговите условия.

17.3.  Вие се съгласявате, че С.А.Н. ПРО ООД ще бъде непоправимо ощетен от всяко нарушение на настоящото Споразумение  от вас или от неразрешено използване на Уебсайта или съдържанието на Уебсайта и, освен това, че паричните обезщетения, не могат да бъдат достатъчна компенсация за такива вреди. Вие се съгласявате, че С.А.Н. ПРО ООД има право, без да се отказва от всякакви други права или средства за защита и без по-нататъшна демонстрация на непоправими вреди или неадекватността на паричните обезщетения, да получи съдебно или друго справедливо обезщетение в случай на нарушение на това Споразумение  от вас или от ваше неоторизирано използване на Уебсайта или неговото съдържанието.

17.4.  Настоящото Споразумение  е цялото Споразумение  между С.А.Н. ПРО ООД и вас във връзка с Уебсайта. Подзаглавията в настоящото Споразумение  са само за ваше удобство и нямат никакво правно значение или ефект. Ако С.А.Н. ПРО ООД откаже или не успее да изпълни някое от условията на това Споразумение  /по всяко едно от тях или повече от едно едновременно/, независимо дали чрез поведение или по друг начин, неговата отмяна или отказ за прилагане няма да означава, че С.А.Н. ПРО ООД трябва да се откаже от всеки друг повод, или всеки друг срок или условие на това Споразумение. Смисълът на това Споразумение не може да бъде променен от вас или вашето поведение. Освен че е част от формуляра за регистрация, настоящото Споразумение се намира на Уебсайта под линка "Лицензионно споразумение", така че вие може да правите справки по всяко време.

© 2000-2019 С.А.Н. ПРО ООД, Всички права запазени.

Последна промяна 10 декември 2019